מחירים ומועדי הרשמה

מחיר הרשמה יימסר בהמשך

תנאי הרשמה

תקנון זה בתוקף בהמשך להנחיות שמפורסמות באתר האינטרנט ובא להרחיב ולהבהיר הנחיות אלו.

ההשתתפות במרוצים מותרת רק לרצים המקיימים אימונים סדירים, מצויים במעקב רפואי, בריאים וכשירים לריצה.

בבחירה להשתתף באירוע, בבחירת המקצה בו ישתתף ובאופן בו יבצע את המרוץ, באחריותו של כל משתתף. יש לשקול, בין היתר, את מצב בריאותו, כשירותו, האימונים שעבר ורמתו האישית.

הרצים בכל המקצים מחויבים לקרוא בעיון ולחתום אלקטרונית על מסמך הצהרת הבריאות, המופיע בעת הליך ההרשמה הראשוני באתר.

רצים שטרם ימלאו להם 18 שנים ביום המרוץ, מחויבים באישור הורה בנוסח המופיע באתר, בעת ההרשמה למרוץ דרך האתר.

גילאי מינימום להשתתפות

לכל מקצה מרוץ גילאי מינימום להשתתפות. חובה על כל נרשם לוודא כי ביום המרוץ, יעמוד בדרישת הגיל המינימלי עבור המקצה המבוקש:

מרתון – 18 ומעלה.

חצי מרתון – 16 ומעלה (גילאי 16-18 מותנה באישור הורה בעת ביצוע הליך הרישום).

10 ק"מ – 14 ומעלה (גילאי 14-18 מותנה באישור הורה בעת ביצוע הליך הרישום).

5 ק"מ – 12 ומעלה (גילאי 12-18 מותנה באישור הורה בעת ביצוע הליך הרישום).

הנחיות הרשמה

ניתן לשלם על הרישום למרוץ באמצעות כרטיס אשראי.

מדיניות ביטולים ושינויים

 • שינויים וביטולים יתאפשרו עד לתאריך שיימסר בהמשך בשעה 13:59, בכתובת מייל: Tiberiasmarathon@target-market.co.il בגין ביטול הרשמה ושינויי מקצה ייגבו דמי טיפול בסך 20 ₪.

 • לאחר תאריך שיימסר בהמשך, לא יתאפשר ביטול מכל סיבה שהיא, למעט בעיה רפואית, בהצגת אישור רפואי בלבד, אותו יש להעביר בצירוף בקשה לביטול ההרשמה לכתובת מייל: Tiberiasmarathon@target-market.co.il. הביטול כרוך בתשלום דמי ביטול בסך 40 ₪.

 • במקרים חריגים, יתאפשר שינוי מסלול, לאחר תאריך שיימסר בהמשך, זאת בעלות של 40 ₪ ולשיקול דעתה הבלעדי של הפקת המרוץ.

 • בנוסף לדמי הטיפול, שינוי למקצה יקר יותר, כרוך בהשלמת ההפרש ושינוי למקצה זול יותר יזכה על סך ההפרש, בהתאם לעלות המקצה בהרשמה מאוחרת.

 • החזרים על שינויים וביטולים יתבצעו עד 90 ימים מיום אישור העסקה.

הנחות:

* קיימת אפשרות ליהנות מהנחות ברישום מוקדם.

*הפקת האירוע שומרת לעצמה את הזכות לסגור את ההרשמה למסלול זה בכל זמן ועת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

הנחיות כלליות

הרץ חייב לפעול לפי הנחיות המארגנים, כפי שהן מופיעות באתר האינטרנט, בשטח ובכל דרך בה יבחרו המארגנים להעביר הנחיות אלו. ההנחיות נועדו לאפשר תחרות הוגנת ומסודרת לכלל המשתתפים. המארגנים ובעלי התפקידים, רשאים לפסול רצים שפעלו באופן בלתי ספורטיבי או בניגוד להנחיות, או סיכנו את עצמם או ספורטאים אחרים. לרצים אלו לא יוחזרו דמי ההשתתפות.

על הרץ מוטלת האחריות והמחויבות האישית למצבו הבריאותי ולהשלכות האפשריות במידה ומצבו הרפואי אינו מאפשר את המאמץ המתבקש במהלך המרוץ. במידה ויתעורר צורך, על הרץ להתייעץ עם גורם רפואי מוסמך בנוגע לבעיות רפואיות אשר עשויות לסכן את בריאותו במהלך המרוץ.

על הרץ לענוד את מספר החזה בחזית חולצתו. רצים שלא יענדו מספרי חזה, לא יוכלו להיכנס לאזורי הזינוק / גמר.

לאורך המסלולים יונחו שטיחונים אלקטרוניים למדידת זמני ביניים ונקודות ביקורת למרוץ. חובה לעבור על שטיחונים אלה. רץ שלא ייקלט במערכת, עלול להיפסל.

הריצה לאורך המסלול מתקיימת על כביש בלבד, אין לעלות על מדרכות או איי תנועה.

אין ללוות את הרצים, ברכיבה על אופניים או באמצעות כל כלי רכב אחר ואין להתלוות אליהם בריצה. אלה עלולים לסכנם בפסילה.

התוצאות נקבעות על פי שנת הלידה ולא על פי תאריך הלידה המדויק של הרץ.

למנצחים בקטגוריות השונות יוענקו גביעים או פרס דומה. תיתכן חלוקת שי נוסף לחלק מהמנצחים, עפ"י שיקול בלעדי של המארגנים.

מובא לידיעת המשתתפים כי האירוע מצולם ומתועד בתמונות ובווידאו. הרישום וההשתתפות מהווים הסכמה ואישור מצד המשתתף כי המארגנים או מי מטעמם, רשאים לעשות שימוש בתיעוד זה לצרכי שיווק ופרסום במדיה, על פי שיקול דעתם.

המארגנים מתחייבים שלא להעביר את פרטי האשראי של הנרשמים לצדדים שלישיים.

קווי הגמר במרוצים השונים יינעלו לאחר השמעת אות ההזנקה בכ"א מהם, לפי המועדים כדלהלן

 • מרתון – 6 שעות
 • חצי המרתון – 02:55 שעות
 • 10 ק"מ – 01:40 שעות
 • 5 ק"מ- 50 דקות

רצים שירוצו בקצב ממוצע איטי יותר בנקודות שונות במסלול, מתבקשים לעלות על המדרכות וייתכן שיתבקשו להפסיק את הריצה, לפנות לצוות במקום ולהתפנות לאזור הסיום. הנהלת התחרות לא תוכל בהכרח לעקוב אחרי רצים שמתנהלים בקצב איטי יותר מזה שצוין ואינה אחראית על שלומם של רצים אלה לאורך המסלול ובקו הסיום.

התוצאות למנצחים בדירוג הכללי ייקבעו על פי אות ההזנקה. ביתר הקטגוריות, ייקבע הזמן האישי על פי אות ההזנקה מהתג האישי (שניתן לכל רץ ברגע המעבר על קו הזינוק).

התוצאות נקבעות על פי שנת הלידה ולא על פי תאריך הלידה המדויק של הרץ.

למנצחים בקטגוריות השונות יוענקו גביעים או פרס דומה. תיתכן חלוקת שי נוסף לחלק מהמנצחים, עפ"י שיקול בלעדי של המארגנים.

ספורטאים רשאים להגיש ערעור בכתב על התוצאות למזכירות האירוע, הממוקמת מאחורי במת הטקסים במתחם המרתון, עד כ- 30 דקות לאחר גמר האירוע הנדון. הגשת הערעור כרוכה בתשלום של 100₪, אשר יוחזרו למערער רק אם ערעורו יתקבל.

מובא לידיעת המשתתפים כי האירוע מצולם ומתועד בתמונות ובווידאו. הרישום וההשתתפות מהווים הסכמה ואישור מצד המשתתף כי המארגנים או מי מטעמם, רשאים לעשות שימוש בתיעוד זה לצרכי שיווק ופרסום במדיה, על פי שיקול דעתם.

המארגנים רשאים לבטל את האירוע ו/או לערוך בו שינויים בשל שיקולי בטחון או בטיחות, הנחיות גורמים מוסמכים, מצב חירום, מזג אוויר קיצוני או אירועים אחרים שעל פי שיקול דעת המארגנים מצדיקים ביטול/שינוי כאמור.

הוועדה המארגנת רשאית לסגור את מועד ההרשמה מוקדם מהמצוין באתר המרתון רשמי, ובהתאם לכמות הנרשמים.

המארגנים רשאים לעדכן את המידע באתר זה, ועל המשתתף לעקוב אחר עדכונים אלו.

יתכנו שינויים

ט.ל.ח

תקנון מקצועי לרצים

 1. על הרץ לפעול לפי הנחיות המארגנים, כפי שהן מופיעות באתר האינטרנט, בשטח ובכל דרך בה יבחרו המארגנים להעביר הנחיות אלו. ההנחיות נועדו לאפשר תחרות הוגנת ומסודרת לכלל המשתתפים.
 2. המארגנים ובעלי התפקידים, רשאים לפסול רצים שפעלו באופן בלתי ספורטיבי או בניגוד להנחיות, או סיכנו את עצמם או ספורטאים אחרים. לרצים אלו לא יוחזרו דמי ההשתתפות.
 3. על הרץ ללבוש חולצת / גופיית ספורט (או דומה) ולענוד את מספר החזה בחזית חולצתו כשהוא נראה לעין. אין לקפלו או להסתיר כל כיתוב עליו. רצים שלא יענדו מספרי חזה, לא יוכלו להיכנס לאזורי הזינוק / גמר.
 4. שטיחונים אלקטרוניים: על קו הזינוק יונח שטיחון שיפעיל את הזמן האישי של כל רץ, רק בעת המעבר על הקו, בלי להתחשב באות הזינוק, לאורך המסלולים יונחו שטיחונים אלקטרוניים למדידת זמני ביניים ונקודות ביקורת למרוץ. חובה לעבור על שטיחונים אלה. (ולא לצידיהם) רץ שלא ייקלט במערכת, עלול להיפסל.
 5. .זינוק לפני מתן אות הזינוק עלול להביא לפסילת המתחרה. זאת, גם אם המרוץ לא הוחזר, וגם לאחר סיום המרוץ.
 6. התוצאות למנצחים בדירוג הכללי ייקבעו על פי אות ההזנקה. ביתר הקטגוריות, ייקבע הזמן האישי על פי אות ההזנקה מהתג האישי (שניתן לכל רץ ברגע המעבר על קו הזינוק).
 7. רצים המתחרים על מיקום בשלישיית המנצחים בדירוג הכללי או עפ"י קטגוריית גיל, מנועים מלרוץ עם מכשור אלקטרוני כגון אוזניות, טלפון, מכשיר רדיו וכיו"ב – ובפרט אם השימוש בהם לקבלת הנחיות מגורם מסייע.
 8. הריצה לאורך המסלול מתקיימת על כביש בלבד, אין לעלות על מדרכות או איי תנועה, לעזוב את המסלול או לנצל כל סיטואציה אחרת לקיצור המסלול. כללית – כל התנהגות בלתי ספורטיבית שנועדה להקנות יתרון לרץ על פני רצים אחרים, עשויה להביא לפסילת הרץ. 
 9. אין ללוות את הרצים ברכיבה על אופניים או באמצעות כל כלי רכב אחר ואין להתלוות אליהם בריצה. אלה עלולים לסכנם בפסילה.
 10. רץ יכול לקבל מזון ומשקאות וכן ציוד אישי כלשהו (כמו כפפות) בתחנה רשמית של המרוץ בלבד. מתן ציוד כיבוד אישי, מחייב תיאום עם המארגנים והוא נועד, בד"כ, לרצים המובילים בלבד.
 11. ספורטאים רשאים להגיש ערעור בכתב על התוצאות למזכירות האירוע, הממוקמת מאחורי במת הטקסים במתחם המרתון, עד כ- 30 דקות לאחר גמר האירוע הנדון. הגשת הערעור כרוכה בתשלום של 100 ₪, אשר יוחזרו למערער רק אם ערעורו יתקבל.